(024)3665.8888
info@yp.edu.vn

Mô hình AIDA trong bán hàng online

Lesson 2/6 | Study Time: 30 Min
Mô hình AIDA trong bán hàng online

1.      Mô hình
AIDAA: Attention : Thu hút sự chú ýI: Interest : Tạo sự Quan tâmD: Desire : Khơi gợi nhu cầuA: Action : Tạo hành động mua hàng2.      Thực
hành xây dựng kịch bản bán hàng 13 bước3.      Hướng dẫn
xây dựng content trong bán hàng online