(024)3665.8888
info@yp.edu.vn

Cách thức xác định kỳ vọng của khách hàng và làm hài lòng khách hàng

Lesson 7/8 | Study Time: 30 Min
Cách thức xác định kỳ vọng của khách hàng và làm hài lòng khách hàng

Cách thức xác định kỳ vọng của khách hàng và làm hài lòng khách hàng

- Lắng nghe và đồng cảm với khách hàng

- Hiểu đối tượng giao tiếp

- Nói/Truyền đạt vấn đề hiệu quả

- Kết nối cảm xúc

- Cử chỉ ngôn ngữ phù hợp

- Thái độ cư xử chuẩn mực

- Kiểm soát cảm xúc bản thân trong giao tiếp

- Ghi nhận và phản hồi hiệu quả.